นักบัญชี วางแผนการชำระภาษี

นักบัญชี วางแผนการชำระภาษี ทางตรง ทางอ้อม ภาษีเงินได้นิติบุคคล

? ? ? ? ? ภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญ?นักบัญชี มีความคิดเห็นตรงกันว่า การวางแผนการชำระภาษีการวางแผน การเสียภาษี นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ต่อบริษัท ห้างร้าน หรือ ตัวบุคคลเอง เพื่อป้องกันความสับสน ยุ่งยาก เพราะว่า ภาษี นั้น มีความสำคัญต่อประเทศชาติ มากมายจนประเมินค่ามิได้ เนื่องจากเป็นรายได้หลักของรัฐบาล ที่จะนำเงินจากการเสียภาษี ของบุคคล ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ ฯลฯ นำมา พัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง และ ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่จำเป็น และต้องการของประชาชน รวมถึง สวัสดิการ ต่างๆ การรักษาพยาบาลสำหรับประชาชน

? ? ? ? ? ภาษี หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ
ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการ
ทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม และ ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
ที่เรียกกัน อีกอย่างหนึ่งว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประชาชนทุกคนจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพราะประโยชน์ของการเสียภาษี
จะกลับมา ตอบแทนประชาชนใน 2 ลักษณะคือ

1. นำไปจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชนและใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานที่ราชการต่างๆ
2. นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่น สร้างถนน สร้างโรงเรียน เป็นต้น ประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ภาษีที่มีความ ? ? ? ? ? ?เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจมีอยู่มากมายหลายประเภท แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล เหตุผลก็เนื่องมาจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ ที่กิจการยังไม่มีขนาดใหญ่โตมากนัก จึงเข้าเกณฑ์ของภาษีทั้ง 2 ประเภทนี้มากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของ ภาษีทั้ง 2 ประเภทมีดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาทั่วไป ตามที่กฎหมายบัญญัติและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่งเจ้าของกิจการหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ ที่มีตัวเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว จะเข้าข่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้
โดยปกติจะทำการเรียกเก็บเป็นรายปี โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆก็ตาม ผู้มีรายได้ต้องนำไปยื่นแสดงรายการภาษี
ที่กำหนดในช่วงระหว่างเดือนมกราคถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ซึ่งจะเรียกเก็บจากนิติบุคคล ที่มีความหมายถึงการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ในการจดทะเบียนเพื่อก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อประกอบกิจการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ฯลฯ ด้วยเป็นต้น…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น