รายละเอียดการบริการ

บริการทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี ระบบภาษ๊

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30) ภาษีธุรกิจ (ภธ.40)
 • จัดทำรายงายภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

* บริษัท ฯ ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต*

ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคลกลางปี ( ภ.ง.ด. 51 ) และภาษีเงินได้นิติบุคลสิ้นปี ( ภ.ง.ด. 50)
 • จัดทำและยื่นส่งงบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ( สบช.3 )
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี ( ภ.ง.ด. 1ก )
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงบัญชี รายรับ ? รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ( แบบ บช.1 ) นิติบุคลหรือบุคลธรรมดา ที่มีคู่สัญญากับภาครัฐ ( เสนอราคาปีต่อปี )

ปิดบัญชีประจำปี ประกอบด้วย

 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน
 • สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้
 • ลงทะเบียนเป็นเป็นผู้ทำบัญชี

** ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่น จำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย การเข้า ? ออก ของพนักงาน ซื้อ, ขาย, รับเงิน,จ่ายเงิน, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น**
**ค่าสอบบัญชีเป็นการประมาณการมิใช่หลักเกณฑ์ ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทและความซับช้อนทางธุรกิจ **

ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน ( เฉพาะบริษัท จำกัด ) ยื่น บอจ.5 ประกอบด้วย

 • ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
 • ส่งหนังสือเชิญประชุมไปทางไปรษณีย์ ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ยื่น บอจ.5 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหลีกเหลี่ยงค่าปรับ 20,000 บาท
 • บริการสำหรับการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 15,00 ต่อปี

เรามีความยินดีที่จะเสนอบริการเพิ่มเติม คือบริการเข้าพบสรรพากร ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเข้าพบเป็นบางครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท ต่อครั้ง?(เฉพาะเมื่อมีหมายเรียกจากสรรพากรและได้รับอนุมัติโดยการมอบอำนาจจากท่านแล้วนั้น) และบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการ