อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

จำนวนรายการค่าบริการเดือนละ
เริ่มต้นที่ 0 – 30 รายการ2,500
ไม่เกิน 40 รายการ3,500
ไม่เกิน 50 รายการ4,500
ไม่เกิน 100 รายการ6,000
ไม่เกิน 150 รายการ8,000
ไม่เกิน 200 รายการ10,000
ไม่เกิน 250 รายการ15,000
ไม่เกิน 500 รายการ20,000

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*
** กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้งต่อปี คิดค่าปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บาท **


รายได้ต่อปีค่าสอบบัญชีปีละ
งบไม่เคลื่อนไหว7,000
ไม่เกิน 1ล้าน10,000
ไม่เกิน 3 ล้าน 12,000
ไม่เกิน 5 ล้าน 15,000
ไม่เกิน 7 ล้าน17,000
ไม่เกิน 10 ล้าน20,000
ไม่เกิน 15 ล้าน 23,000
ไม่เกิน 20 ล้าน26,000
ไม่เกิน 30 ล้าน35,000
ไม่เกิน 50 ล้าน45,000

ค่าสอบบัญชีเป็นการประมาณมิใช่หลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ


บริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน

ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน (เฉพาะบริษัท จำกัด) ยื่น บอจ.5 ประกอบด้วย

  • จัดทำรายงานการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน
  • ยื่น บอจ.5 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 20,000 บาท

ค่าบริการสำหรับการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 500 บาท ต่อปี

บริษัทฯ มีบริการเพิ่มเติมคือบริการเข้าพบสรรพากรซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเข้าพบเป็นบางครั้ง เฉพาะเมื่อมีหมายเรียกจากสรรพากรและได้รับอนุมัติโดย การมอบอำนาจจากท่านแล้วเท่านั้น (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

แอด LINE ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top